Laboratorieinformasjon
 
 Laboratoriemedisinske undersøkelser ved Oslo-sykehusene
Generell informasjon
Medisinsk biokjemi
Medisinsk mikrobiologi
Patologisk anatomi
Hormonanalyser utført ved Hormonlaboratoriet Aker Universitetssykehus
 Søk
Patologisk anatomi
 

 

Patologisk anatomisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo

Tlf.:  22 11 89 13

Fax.: 22 11 82 39

 

 

BRUK AV LABORATORIET

Patologisk anatomisk avdeling utfører diagnostiske undersøkelser av vev (biopsi eller obduksjon)

og celler (cytologiske prøver).  Betydningen av korrekt prøvetaking er stor.

Det er også meget viktig at relevante kliniske opplysninger følger med prøven.

 

 

REKVIRERINGSRUTINER / SVARRUTINER

Ved all rekvirering av bioptiske og cytologiske prøver skal rekvisisjonsblankett fylles ut.

Det er egne rekvisisjonsblanketter for biopsi, cytologi og obduksjon.

 

Rekvisisjonen må fylles ut nøyaktig. Mangelfullt utfylte blanketter påfører laboratoriet mye ekstraarbeid.

·          Pasientopplysninger: Fullt navn og personnummer (11 siffer).

·          Rekvirentopplysninger: Sengeavdeling med kode skal stå som rekvirent for inneliggende pasienter.

 Eksterne rekvirenter må fylle ut navn, adresse og telefon, evt kode.

·          Kliniske opplysninger: Gode relevante kliniske opplysninger er av stor betydning for kvaliteten av undersøkelsen.

·          Prøvetype fylles ut så misforståelser unngås.

·          Fikseringsvæske, evt saltvann oa. angis.

·          Smitte avmerkes både på remisse og prøveglass.

·          Hasteprøver merkes med CITO på rekvisisjonen.(Gjelder ikke operasjonspreparater, de tas så fort som mulig). Cito-prøver må være oss ihende innen kl. 1500.

Vær vennlig å bruke cito kritisk, da det forårsaker merarbeid for laboratoriet.

 

Prøveglass

Merkes med fullt navn og personnummer (11 siffer).

 

Prøvesvar

Alle svar sendes via post.
Svar på frysesnitt ringes ut.

 

 

FORSENDELSESMEDIUM
Biopsier

·          Biopsier til vanlig histologisk undersøkelse skal i 4% formaldehyd (formalin).

·          Prøver til immunfluorescens skal i saltvann eller histocon.

·          Frysesnitt skal sendes ubehandlet umiddelbart etter at det er tatt ut.

Prøvemottak skal varsles pr. tlf 18928.

·          Prøver til laktaseundersøkelse skal legges ubehandlet på ”agurk” og holdes nedkjølt på is.

·          Prøver til lymfomdiagnostikk sendes ufiksert, nedkjølt eller i 4% formaldehyd.

·          Prøver til elektronmikroskopi sendes i glutaraldehyd.

·          Prøver til PCR sendes ufiksert.  4% formaldehyd kan brukes. Se under.

·          Muskel. Se under.

 

Cytologi

·          Utstryk sendes fiksert.

·          Ekspektorat sendes uten tilsetning.

·          Ascites-/pleura-/spinal-/cyste-/ledd-væske sendes ufiksert. Kan oppbevares i kjøleskap til neste dag, evt. med heparintilsetning.

·          Urin behandles etter egne regler. Se under.

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER (Emballasje, rekvisisjoner)

Rekvisisjonsblanketter og emballasje til forsendelse av prøver fås ved henvendelse til Emballasjetjenesten, Sentrallageret, Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo.

Bestillingsblanketter for utstyr fås ved henvendelse til Sentrallageret, tlf. 22119298 eller tlf. 22117810

Formaldehyd til fiksering av biopsier, leveres fra apotek eller firma innen laboratorieutstyr og kjemikalier.

Fikseringsvæske for cytologiske undersøkelser, alkohol-basert sprayfiksativ, forhandles av firma innen laboratorieutstyr og kjemikalier.

 

Noen spesialundersøkelser (enzym-histokjemi, immun-histokjemi, elektronmikroskopi (EM) og molekylærmedisinske undersøkelser, thin-prep.) trenger spesiell behandling av vevet. Se under.

 

 

 

 

UTFYLLENDE OPPLYSNINGER

 

BIOPTISKE PRØVER

 

VANLIGE BIOPSIER

Vevet fikseres i 4% formaldehyd (formalin). Formalinmengden bør være minst 10 ganger vevets volum.

Ved en del spesielle kliniske problemstillinger er det nødvendig med forskjellige typer spesialundersøkelser

som et supplement til den lysmikroskopiske undersøkelsen av formalinfiksert materiale.

Dette avgjøres av den diagnostiserende patolog, evt. i samråd med rekvirerende/behandlende lege.

Noen spesialundersøkelser krever spesiell håndtering av vevet (se under) og kan føre til at nye prøver må tas.

 

ENZYMHISTOKJEMISK UNDERSØKELSE

Tarm

Tarmvev til laktaseundersøkelse legges på agurk eller gas som er litt fuktet med NaCl og legges i en liten, tett plastboks. Denne legges i en termos med isbiter. Prøven bør komme til laboratoriet i løpet av få timer.

 

Muskler

Velg egnede muskler, dvs. muskler som er lett eller moderat affisert av aktuell sykdom. Best egnet er m. vastus lateralis på låret.  M. tibialis anterior bør unngås. Ved mistanke om vaskulitt tilrådes muskelbiopsi fra trykkømt punkt, ved mistanke om dystrofia myotonica er det lettest å finne forandringer i m.biceps brachii.

EMG kan tas i tilslutning til biopsien. Hvis det allerede er gjort EMG, må biopsi tas 4-6-uker senere, hvis den skal tas fra samme område. Lokalanestesi må injiseres rundt det stedet biopsien skal tas fra, ikke inn i selve muskelen som skal fjernes, da det vil hemme enzymaktiviteten. Biten bør være knapt 1cm3 .

Vev til enzymhistokjemi legges direkte i et prøveglass på et filtrerpapir fuktet med 0,9% NaCl. Biopsien må ikke ligge i saltvann. Pass på at lokket tetter godt. Muskelbiten holdes avkjølt med isbiter. Ikke bruk tørris, da den ikke må fryse. Vev til rutinemessig histologi legges i 4% formaldehyd. Vev til rutinemessig elektronmikroskopi tas når biten er kommet til oss.

For utfyllende opplysninger, kontaktes Nevropatologisk laboratorium. Tlf. 221 18909.

 

Transport  av muskler

Godt merket prøveglass og riktig utfylt rekvisisjon med kliniske opplysninger sendes til Nevropatologisk seksjon så fort som mulig. Transporten bør ikke overstige 12 timer. Meld transportmåte (tog, drosje, henting etc.) på tlf. 221 18909. Prøver internt på sykehuset kan leveres umiddelbart etter prøvetakning, uten isbiter.

Prøven må være oss ihende senest kl 1500.

 

IMMUNHISTOKJEMISK UNDERSØKELSE

Bruk av antistoffer i immunhistologiske teknikker på celler og vev kan øke den diagnostiske sikkerhet og spesifisitet. Dette gjelder klassifisering av svulster, ved mistanke om forskjellige immunologiske sykdommer eller for påvisning av mikroorganismer i vev. Mesteparten av denne diagnostikken kan utføres på vev som er formalinfiksert.

 

En del antistoffer krever imidlertid ubehandlet (ferskt) materiale. Undersøkelsene gjøres da på frysesnitt. Dette gjelder spesielt ved mistanke om lymfom (utvidet lymfomdiagnostikk), ved immunologiske sykdommer (immunkompleksnedslag i hud, muskulatur, eller nyrevev) og ved lite differensierte svulster.

Vevsbitene legges i slike tilfeller umiddelbart i avkjølt fosfatbufret saltvann (PBS) i en liten, tett plastboks. Legg isbiter rundt boksen. Alternativt kan man, dersom problemstillingen er immunkompleksnedslag i hud, nyre eller muskulatur, sende prøve i avkjølt spesialmedium (Histocon), som kan kjøpes på apotek. Biopsiene sendes hurtigst mulig til laboratoriet.

Prøveglasset skal merkes med hvilket medium det er lagt i og hvilke undersøkelser som ønskes.

 

MOLEKYLÆRMEDISINSKE UNDERSØKELSER (PCR-BASERTE METODER)

Diagnostikken kan best utføres på ferskt vev eller vev nedfrosset i flytende nitrogen og lagret ved -80°C. Det er mulig å bruke formalinbasert materiale, men det er vanskeligere å få gode resultater.

 

ELEKTRONMIKROSKOPISK UNDERSØKELSE (EM)

Indikasjoner: Problemstillinger som krever høyere oppløsningevne enn det lysmikroskopi kan gi:

Nyrebiopsier                         -    glomerulonefritter

Bronchialbiopsier                               -    ciliestruktur

Leverbiopsier                        -    metabolske sykdommer

Blodceller                             -    spesielle sykdommer

Muskelbiopsier                      -    muskelsykdommer

Punksjonscytologisk materiale  -  tumorklassifikasjon

 

Fiksering
EM Krever spesiell fiksering. Fikseringsmiddel utleveres ved EM-laboratoriet.

Undersøkelsen krever ferskt, ikke traumatisert vev. Dette må umiddelbart legges i fikseringsmiddel.
(Ikke større vevsbiter enn 1-2 mm).  Biopsien bringes til EM-laboratoriet sammen med rekvisisjon.

Gode relevante kliniske opplysninger er av stor betydning for kvaliteten av undersøkelsen.

 

Spesiell anvendelse

Immun-elektronmikroskopi: Etter innstøping i spesiell, delvis hydrofil, plast, kan mange antigener lokaliseres i membraner, intracytoplasmatiske organceller.

Vev fiksert i formalin kan også undersøkes, men oftest med dårligere resultat, da dette ikke er optimalt fikseringsmiddel for elektronmikroskopi.

For henting av fikseringsmiddel, kontakt elektronmikroskopisk lab., tlf 221 18935 (calling 18935).

Undersøkelsen avtales på forhånd med seksjonsoverlege Magnus Røger, tlf. 221 17782.

 

 

CYTOLOGISKE PRØVER

 

GENERELT

Cytologiske prøver tar i første rekke sikte på å undersøke forekomsten av celler fra malign tumor. 

Ved malignitet er neste skritt å ta stilling til hva slags svulst cellene stammer fra, og i tilfelle av metastaser,

i hvilket organ primærtumor anses mest sannsynlig. Jo bedre cellene er bevart, desto større er mulighetene for å gi et korrekt svar. Riktig fremgangsmåte ved prøvetakingen og korrekt behandling av materialet er derfor viktig. I helhetsvurderingen av en cytologisk prøve er det av stor betydning at kliniske funn og overveielser blir meddelt. Resultatet av tidligere undersøkelser bør meddeles.

Et cytologisk utstryk utføres ved at materialet strykes ut på et objektglass som fikseres umiddelbart med alkoholbasert sprayfix. Lufttørring før fiksering reduserer kvaliteten på prøven og gjør vurderingen vanskelig.

 

CERVIX UTERI CYTOLOGI OG EVT. HPV-TESTING

Til cytologisk undersøkelse kan det brukes direkte utstryk eller cellesuspensjon (til væskebasert preparering).

Prøven tas på samme måte uansett om det lages direkte utstryk, cellesuspensjon eller begge deler.

De fleste celleforandringene oppstår i transformasjonssonen, og det er derfor svært viktig å få med materiale fra hele omkretsen i dette området. Materialet bør inneholde endocervicale sylinderepitelceller og/eller metaplastiske celler i tillegg til rikelig plateepitelceller.

Prøvetakingsutstyret kan være en kombinasjon av endocervikal børste og spatel, eller cervixbørste , som tar med materile fra både endo- og ektocervix samtidig. Store mengder blod og betennelsesceller kan vanskeliggjøre vurderingen.

 

Når avdelingen har bedt om materiale til HPV-test ved neste kontroll, skal det tas materiale til cellesuspensjon.

Prøvetaker kan enten lage et vanlig utstryk og deretter skylle restmaterialet ut i transportvæske (som rekvireres fra avdelingen) eller skylle alt cellematerialet direkte i transportvæsken.

Direkte utstryk og cellesuspensjon sendes samlet til laboratoriet.

 

EKSPEKTORAT

Prøven tas best om morgenen.

Munnen skylles godt med vanlig vann. Pasienten instrueres i å hoste opp, inntil munnhulen inneholder sikkert ekspektorat. Dette spyttes ut i et plastbeger med lokk. Ingen tilsetning av sprit/formalin.

Sendes cytologisk laboratorium innen kl 1200 samme dag.

 

ASCITES/PLAURAVÆSKE/SPINALVÆSKE/CYSTEVÆSKE/LEDDVÆSKE

Væske sendes ufiksert og så snart som mulig til laboratoriet. Kan oppbevares i kjøleskap til neste dag.

Eventuelt tilsettes noen dråper heparin i glasset som væsken sendes i.

Samlet volum skal ikke være over 100 ml.

 

URIN

Påvisning av svulster utgått fra overgangsepitel.

Lite egnet for påvisning av nyrekarsinom, med mindre dette har vokst gjennom til nyrebekkenet.

 

Inneliggende pasienter

Tre prøver tatt på forskjellige dager.
Prøven tas fra første vannlating etter at morgenurinen er tatt.

Prøven tilsettes like deler  50% alkohol til samlet volum ca. 100 ml.

Sendes cytologisk laboratorium innen kl 1200 samme dag.

 

Polikliniske pasienter

Første prøve tas fra første vannlating etter at morgenurinen er tatt.

Andre prøve tas om kvelden samme dag som prøve 1.

Tredje prøve tas som prøve 1, om morgenen den dagen pasienten skal møte på poliklinikken.

Alle prøver tilsettes like deler 50% alkohol umiddelbart etter at urinen er latt – til samlet volum ca. 100 ml.

Prøve 1 og 2 oppbevarees i kjøleskap.

Leveres samlet til cytologisk laboratorium innen kl 1200.

 

 

 

OBDUKSJON

 

Dersom det skal utføres obduksjon ved dødsfall utenfor sykehuset, må dette avtales spesielt.

Tlf. 221 18905.

 

Obduksjon rekvireres av behandlende sykehuslege på gjeldende rekvisisjonsblankett.

 

Kfr §§ 7,8 i Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik mm. og Forskrift om obduksjon mm.

 

Hvilke dødsfall som skal meldes til politiet, kfr. §2 i Forskrift om leges melding til politi om unaturlig dødsfall ol.

 

§ 2 Unaturlig dødsfall

     Dødsfall anses unaturlig dersom det kan skyldes:

           

-     drap eller annen legemskrenkelse

-     selvmord eller selvvoldt skade

-     ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke ol.

-     yrkesulykke eller yrkesskade

-     feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade

-     misbruk av narkotika og

-     ukjent årsak når døden er inntruffet plutselig eller uventet

      Som unaturlig meldes også:

-     dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest

-     funn av ukjent lik

 

Merk:

Hvis det er medisinsk grunnlag for å rekvirere obduksjon på pasienter som dør utenfor sykehus, dekker nå folketrygden utgiftene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onsdag
7 Oktober 2015
 
© Referansehåndbok   v/IT-senteret, Ullevål universitetssykehus